Missie & Visie

Visie en Missie

De opgave waar de scholen van Stichting Escaldascholen samen voor staan is tweeledig. Op de eerste plaats staat uiteraard met stip de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast kunnen we niet wegkijken van de demografische ontwikkelingen in onze regio. Hoewel we de term krimpregio niet graag gebruiken, is de gestage afname van de bevolkingsaantallen en daarmee ons leerlingaantal hier in West-Zeeuws-Vlaanderen een onomstotelijk gegeven. Hoe wij binnen deze ontwikkelingen ons onderwijs vormgeven, kan niet los gezien worden van ons streven naar kwaliteitsonderwijs. Mag niet als een losstaand feit gezien worden.

Met plezier samen leren

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen en op het huidige bovengemiddelde niveau te houden, werken de samenwerkende Escaldascholen met de volgende drie pijlers:

1. Opbrengstgericht werken:  Werken aan goede resultaten, (hoge cognitieve prestaties, rekenen, lezen, spelling en taal), waarbij onze scholen gemiddeld boven het landelijk niveau uitstijgen.

2. Handelingsgericht werken: Werken volgens uitgangspunten waarbij zowel groepsplannen als individuele plannen een grote rol spelen. In nauwe   samenwerking met externe hulpverleners en onderwijsadviseurs.

3. Pedagogische tact:Werken volgens het ontwikkelingstraject Pedagogische Tact en Leiderschap, waarin ‘wat de leerkracht doet’, de persoon van de leerkracht/leidinggevende centraal staat. Waarbij we ons telkens afvragen hoe we als onderwijzer het goede blijven doen, ook in de ogen van de leerling. Getoetst aan de afgesproken protocollen en methodieken, aangevuld met wat wij als leerkracht, als persoon en individu op het betreffende moment te bieden hebben.

Deze drie pijlers moeten er voor zorgen dat een kind zich op onze scholen ten allen tijde begrepen en gesteund kan voelen. Dat er een warm en veilig nest geboden wordt, waarbinnen voldoende ruimte bestaat om te ontwikkelen en te groeien. Waarbinnen we samen tot grootse dingen in staat blijken. Daarvoor hebben we meer nodig dan alleen een mooie omschrijving. De negatieve ontwikkeling van ons leerlingaantal zet ons als organisatie en onze leerkrachten als (beroeps)persoon voortdurend onder druk. Een factor waarmee wij dagelijks te maken hebben. Trots als wij zijn op de aanhoudende inzet van al onze medewerkers binnen een dergelijke onzekere context, is er ons veel, zo niet alles aan gelegen om van de Escaldascholen een inspirerend project te maken. Voor onze kinderen, onze mensen en de gemeenschappen waarin wij opereren.

Scholen en omgeving

Stichting Escaldascholen heeft veel kleine scholen, scholen met minder dan 145 leerlingen. Dat heeft geen invloed op de kwaliteit van die scholen, maar wel op de levensvatbaarheid. Financieel, daar kunnen we niet onderuit, maar ook organisatorisch, wordt het steeds moeilijker om overeind te blijven. Waar een vergaande samenwerking tussen de verschillende scholen op dit gebied inmiddels al grotendeels een feit is, blijft de invloed van soms erg kleine klassen op de individuele ontwikkeling van onze kinderen over. Door te zoeken naar samenwerking en originele oplossingen, werken wij voortdurend aan manieren waarop onze leerlingen het geboden onderwijs beter kunnen beleven. Combinatieklassen krijgen een moderner tintje, we streven ernaar onze leerlingen door het creëren van heterogene leeftijdsgroepen meer relaties te laten opbouwen met meerdere kinderen. Een continue zoektocht naar innovatie en nieuwe invalshoeken. Niet alleen binnen de eigen school, maar juist door de kracht van de diversiteit aan te wenden.

Door ouders te betrekken, maar ook de gemeenschappen waarbinnen onze scholen opereren, werkt Escaldascholen aan een toekomst waarin breed en gedifferentieerd openbaar onderwijs voor iedereen bereikbaar blijft. Ook in die kernen, die wellicht in de toekomst anders bediend zullen worden. Onoverkomelijk, maar dan wel graag in de best mogelijke overeenstemming. Met steeds maar een ding in het vizier, de veiligheid en ontwikkeling van uw, van onze kinderen